Проектиране и консултиране

Инвестиционно проектиране и консултиране

 • Основни вътрешни електрически инсталации;
 • Електрически централи, подстанции, мрежи и системи;
 • Електрически централи за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници – слънчева енергия, вятърна енергия, водна енергия, геотермална енергия и биомаса;
 • Пожароизвестителни системи;
 • Аварийно-оповестителни и озвучителни системи;
 • Структурни Кабелни Системи;
 • Кабелни Телевизионни Мрежи;
 • COT и периметрова охрана;
 • Системи за видеонаблюдение;
 • Системи за резервирано електрозахранване с UPS системи и дизел генератори.

Проектиране на специализирани системи

 • BMS и КИПиА – проектиране на системи за управление на сградни инсталации и съоръжения – Отоплителна, вентилационна и климатична инсталации, Осветителна инсталация. Мониторинг и управление на системи и съоръжения, като електрическата инсталация, параметри на околната среда – температура и влажност. Интегриране на системи за пожароизвестяване, СОТ, контрол на достъпа, EMS към сградната автоматизирана система;
 • EMS – проектиране на системи за дистанционно отчитане на консумираната ел.енергия, топла и студена вода и топлинна енергия. Интегриране на системата към счетоводни приложения;
 • Контрол на достъпа и работното време. Паркинг системи.

©2008 Uniteh Grup. All rights reserved.